ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij vinden duidelijke en heldere afspraken belangrijk. Lees deze algemene voorwaarden daarom goed door want we vinden hierin beide onze rechten en plichten.

Artikel 1 Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • BONVIDA: BONVIDA HOMECARE SL, gevestigd in Avinyonet de Puigventós (Girona-Spanje), ingeschreven bij het Registro Mercantil Girona onder blad GI-53454, deel 2891 folio 127 met CIF nummer B55149819.
 • Huurder: Een natuurlijke persoon, die een accommodatie uit het aanbod van BONVIDA op eigen naam huurt of wenst te huren.
 • Medehuurder: Natuurlijke persoon die samen met huurder een accommodatie huurt en daarin verblijft, deze staat vermeld in de reserveringsovereenkomst.
 • Accommodatie-eigenaar: De rechtmatige eigenaar of diens vertegenwoordiger van de door middel van BONVIDA ter verhuur aangeboden accommodatie.
 • Beheerder: Natuurlijke of rechtspersoon die namens de accommodatie-eigenaar taken van beheer van een accommodatie waarneemt.
 • Derden: Iedere andere natuurlijke- of rechtspersoon, niet zijnde BONVIDA, huurder, medehuurder, accommodatie-eigenaar, of beheerder.
 • Reserveringsaanvraag: Een aan BONVIDA gericht verzoek tot het reserveren van een accommodatie.
 • Reserveringsovereenkomst: Een door BONVIDA, ten behoeve van de accommodatie-eigenaar, met huurder overeengekomen reservering.
 • Reserveringsperiode: De dag van aanvang tot de dag van vertrek in een accommodatie, zoals bedoeld in de reserveringsovereenkomst.
 • Huurprijs: De huurprijs van een accommodatie inclusief servicekosten, schoonmaak, linnengoed en reserveringskosten.
 • Huursom: Het totaal te betalen bedrag voor een gehuurde accommodatie, inclusief schoonmaak, linnengoed, reserveringskosten, en eventueel bijgeboekte services. De huursom staat vermeld in de reserveringsovereenkomst.

Artikel 2 Werkingssfeer algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle door BONVIDA, ten behoeve van accommodatie-eigenaar en huurder gesloten reserveringsovereenkomsten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op rechtspersonen, of natuurlijke personen welke handelen in uitoefening van een beroep. De door BONVIDA aangeboden diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk niet van commerciële aard zijnde reserveringen.
 3. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk met BONVIDA zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aard overeenkomst

 1. De huurder die een reserveringsovereenkomst via BONVIDA overeenkomt, gaat een contractueel bindende relatie aan met accommodatie-eigenaar. De reserveringsovereenkomst is te allen tijde een overeenkomst tussen accommodatie-eigenaar en huurder, waar BONVIDA geheel buiten staat.
 2. Vanaf het moment dat er door huurder een reserveringsaanvraag is gedaan, zal BONVIDA uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen huurder en accommodatie-eigenaar. BONVIDA zal de gegevens van de door huurder gemaakte reservering aan accommodatie-eigenaar verschaffen en BONVIDA zal huurder een schriftelijke bevestiging van de reserveringsovereenkomst, ten behoeve van de accommodatie-eigenaar, per email doen toekomen.
 3. BONVIDA treedt slechts op als vertegenwoordiger van accommodatie-eigenaar en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen aan de zijde van accommodatie-eigenaar. BONVIDA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die door huurder is geleden als gevolg van een aantoonbare tekortkoming van BONVIDA in de bemiddeling tussen accommodatie-eigenaar en huurder.

Artikel 4 Reserveren accommodatie

 1. Een reserveringsaanvraag kan zowel mondeling als schriftelijk en/of via de website worden gedaan.
 2. De reserveringsaanvraag wordt door BONVIDA door middel van een reserveringsovereenkomst per email bevestigd. Deze reserveringsovereenkomst dient huurder te beschouwen als een huurovereenkomst tussen de accommodatie-eigenaar en huurder.
 3. Indien huurder na het verstrijken van 3 dagen nadat deze een reserveringsaanvraag heeft ingediend nog geen reserveringsovereenkomst heeft ontvangen, dient huurder onmiddellijk contact op te nemen met BONVIDA.
 4. De reserveringsovereenkomst bevat alle relevante gegevens voor het verblijf in de accommodatie, alsook een vermelding van alle voorzienbare kosten.
 5. Huurder is verplicht na ontvangst van de reserveringsovereenkomst deze onmiddellijk op juistheid en volledigheid van de gegevens te controleren en in het geval van eventuele onjuistheden en onvolledigheden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsovereenkomst BONVIDA hiervan op de hoogte te stellen. Na het verstrijken van de gestelde termijn kan huurder zich niet beroepen op onvolledigheid of onjuistheid van de reserveringsovereenkomst.
 6. De reserveringsovereenkomst wordt uitsluitend aangegaan met natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar.
 7. Reserveringsaanvragen van groepen jongeren worden door BONVIDA geweigerd.
  BONVIDA kan te allen tijde een reserveringsaanvraag weigeren, dan wel terugtrekken zonder opgaaf van redenen.

Artikel 5 Beschikbaarheid en opties

 1. Op de website van BONVIDA is de beschikbaarheid van een accommodatie duidelijk vermeld op de bij de accommodatie online aangegeven kalender.
 2. BONVIDA kan, maar is hiertoe niet verplicht, op verzoek van huurder een bepaalde periode in optie houden. Een optie kan slechts worden afgegeven voor een duur van 2 dagen. Na het verstrijken van de optietermijn kan huurder geen aanspraak maken op de in optie gehouden periode.

Artikel 6 Maximum aantal personen

 1. Alleen het maximaal aantal personen die door BONVIDA, namens accommodatie-eigenaar, zijn geaccepteerd en vermeld staat in de reserveringsovereenkomst, mogen tijdens de afgesproken reserveringsperiode gebruik maken van de accommodatie. Het is aan huurder niet toegestaan om met meer dan het maximaal aantal personen dan wel de bij boeking opgegeven (aantal) personen in de accommodatie te overnachten of verblijven, te verblijven in tenten of campers op het terrein van de accommodatie of in de directe nabijheid, evenmin gebruik te maken van faciliteiten van de accommodatie.
 2. Het overschrijden van de in lid 1 bedoelde verbod kan leiden tot inhouding op de waarborgsom of verwijdering van huurder en medehuurder(s) uit de accommodatie, zonder dat BONVIDA en accommodatie-eigenaar tot enige compensatie, dan wel restitutie gehouden zijn.
 3. Huurder kan te allen tijde een aanvraag bij BONVIDA indienen om extra personen als medehuurder in de reserveringsovereenkomst te betrekken. BONVIDA is namens de accommodatie-eigenaar gerechtigd de aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. Alle (tijdelijke) gasten dienen te worden gemeld aan BONVIDA. BONVIDA en accommodatie-eigenaar behouden zich het recht voor de aanvraag voor het bijboeken van medehuurder(s) te weigeren zonder specifieke opgaaf van redenen. Indien BONVIDA een verzoek voor verblijf met meerdere personen accepteert kan het zijn dat de huursom pro rato verhoogd zal worden. Het met minder personen betrekken van de accommodatie dan aanvankelijk bij boeking is overeengekomen, geeft huurder geen recht op vermindering en restitutie van de huursom.

Artikel 7 Adresgegevens accommodatie

 1. BONVIDA verstrekt op voorhand geen specifieke adresgegevens van de accommodatie. Dit ter bescherming van de privacy van accommodatie-eigenaar.
 2. De specifieke adresgegevens staan in de reserveringsovereenkomst wel vermeld. De Google Maps vermelding op de website toont slechts de locatie bij benadering.

Artikel 8 Betalingen

 1. De huursom omvat alle kosten voor de huur en verplichte services van de accommodatie en eventueel bijgeboekte extra services. Deze kosten staan op de reserveringsovereenkomst gespecificeerd vermeld onder huurtarief, toeslag accommodatie en overige eventueel bijgeboekte services zoals een campingbedje en strandlakens.
 2. De waarborgsom valt niet onder de huursom en staat apart op de reserveringsovereenkomst vermeld.
 3. Binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsovereenkomst dient huurder ca. 35% van de huursom te voldoen. Uiterlijk 8 weken voor aankomstdatum dient huurder wederom ca. 35% van de huursom te voldoen. Bij aankomst in Spanje, op de aankomstdatum, dient huurder het restant van de gehele huursom, waaronder waarborgsom en overige kosten die op de reserveringsovereenkomst staan vermeld te voldoen. Betaaldata, exacte bedragen en benodigde bankgegevens staan op de reserveringsovereenkomst vermeld.
 4. Voor reserveringsovereenkomsten die binnen 8 weken voor aankomstdatum worden aangegaan, geldt dat huurder na ontvangst van de reserveringsovereenkomst binnen 3 dagen ca. 70% van de huurprijs dient te voldoen. Hierna volgt de betaalprocedure bij aankomst in Spanje, zoals bedoeld in lid 2.
 5. Van de in lid 2 aangegeven betaalprocedure kan slechts schriftelijk in de reserveringsovereenkomst worden afgeweken, indien een reserveringsovereenkomst wordt aangegaan ruim 12 maanden voor aankomstdatum of op persoonlijk verzoek van huurder en na instemming van BONVIDA.
 6. BONVIDA wijst huurder erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, BONVIDA zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en huurder aansprakelijk te houden voor de gemaakte kosten. Huurder kan zich ter zake de betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering die huurder op BONVIDA meent te hebben.
 7. Huurder kan nimmer de betalingsverplichting opschorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is huurder in verzuim. Indien huurder binnen 3 dagen na intreden van het verzuim alsnog tot betaling overgaat, dan wordt hiermee het verzuim opgeheven. Bij niet of niet tijdige betalen van de huursom komen alle gerechtelijke proceskosten, alsmede de buitengerechtelijke kosten ten gevolge van het verzuim voor rekening van huurder.
 8. BONVIDA kan zowel vóór als ná de totstandkoming van de reserveringsovereenkomst zekerheid voor betaling verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de reserveringsovereenkomst totdat zekerheid is verkregen.

Artikel 9 Prijzen

 1. De op enig moment geldende prijzen, tarieven korting en aanbiedingen staan geheel vrijblijvend onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, uitsluitend vermeld op de website van BONVIDA. Overduidelijke vergissingen en typefouten zijn niet bindend.
 2. De huurprijzen zijn inclusief btw en staan inclusief schoonmaak, linnengoed en reserveringskosten per accommodatie in euro per week op de website van BONVIDA vermeld. Huurprijzen zijn exclusief annuleringskosten en kosten voor de reisverzekering en eventuele andere kosten.
 3. Bijkomende kosten zoals van optioneel bij te boeken services, verblijf van huisdieren en eventueel plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen kunnen per accommodatie verschillen en staan apart vermeld op de website en in de reserveringsovereenkomst. Deze kosten staan los van de huursom.

Artikel 10 Waarborgsom

 1. Huurder is verplicht om een waarborgsom te betalen aan BONVIDA ten behoeve van de accommodatie-eigenaar en de door BONVIDA aangeboden diensten.
 2. De hoogte van de waarborgsom kan per accommodatie verschillen en staat in de reserveringsovereenkomst vermeld.
 3. Huurder dient de waarborgsom bij aankomst in Spanje te voldoen en krijgt pas de beschikking over de accommodatie nadat de waarborgsom is voldaan. De waarborgsom dient altijd per betaalkaart voldaan te worden. (debit of credit)
 4. BONVIDA kan een deel of de gehele waarborgsom inhouden ten gunste van de accommodatie-eigenaar, indien geen gehoor is gegeven aan bepaalde voorschriften of deze algemene voorwaarden, de accommodatie is beschadigd en goederen uit de accommodatie worden vermist. Huurder is aansprakelijk voor de totale schade en dient indien het schadebedrag hoger is dan de ingehouden waarborgsom het resterende bedrag te vergoeden.
 5. BONVIDA kan een deel of de gehele waarborgsom inhouden ter compensatie voor de door haar gemaakte kosten die door huurder zijn veroorzaakt.
 6. De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na vertrek aan de huurder overgemaakt, mits deze na controle van de accommodatie conform de voorschriften is achtergelaten. Het is de plicht van huurder om uiterlijk bij aankomst in Spanje op het moment van de sleutelafgifte BONVIDA te voorzien van zijn volledige adres, en paspoort-/-identiteitskaart nummer. Bij het niet verstrekken van deze gegevens verliest huurder het recht op terugbetaling van de waarborgsom en komt deze ten goede aan BONVIDA. Eventuele bijkomende (transactie) kosten komen voor rekening van huurder.
 7. Inhoudingen van de waarborgsom zoals bedoeld in de hierna volgende artikelen van deze algemene voorwaarden komen te allen tijde toe aan accommodatie-eigenaar of BONVIDA.

Artikel 11 Reserveringskosten

 1. Per reservering zijn reserveringskosten van toepassing, welke zijn verwerkt in de “all in huurprijs”, en worden niet extra en/ of gespecificeerd in rekening gebracht.

Artikel 12 Linnengoed

 1. In alle accommodaties die via BONVIDA verhuurd worden is standaard linnengoed aanwezig. BONVIDA heeft hiervoor een compleet linnenpakket samengesteld en zorgt ervoor dat de benodigde bedden bij aankomst zijn opgemaakt.
 2. Linnengoed wordt automatisch voor iedere huurder bijgeboekt, m.u.v. kleine kinderen en/of baby’s die gebruikmaken van een campingbedje.
 3. De kosten voor linnengoed zijn bij de huurprijs inbegrepen en het linnengoed bestaat uit:
  a. Bedlinnen, welke bestaat uit een onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop.
  b. Badlinnen, welke bestaat uit een grote en kleine badhanddoek, gastendoekje en badmat, evenals één rol toiletpapier. Een strandhanddoek is niet standaard aanwezig en kan apart worden bijgeboekt.
  c.Keukenlinnen, welke bestaat uit twee theedoeken en een keukenhanddoek.
 4. Huurder kan / mag het linnengoed zelf wassen, in de accommodatie-omschrijving staat vermeld of er wel of geen wasmachine aanwezig is. Huurder en medehuurder(s) dienen hierbij wel wasvoorschriften van het gehuurde linnengoed in acht te nemen.

Artikel 13 Schoonmaak

 1. BONVIDA zorgt bij aankomst voor een schone accommodatie en maakt na de huurperiode de accommodatie weer schoon.
 2. Huurder en medehuurder(s) dienen te allen tijde de accommodatie gedurende het verblijf schoon te houden en op de dag van vertrek de accommodatie netjes en schoon conform de voorschriften achter te laten. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot het inhouden van de volledige waarborgsom.
 3. De kosten voor schoonmaak zijn bij de huurprijs inbegrepen.

Artikel 14 Extra bij te boeken services

 1. Naast de standaard service biedt BONVIDA huurder de mogelijkheid om extra aangeboden services bij te boeken. Deze extra services verschillen per accommodatie. Mits van toepassing kunnen deze worden bijgeboekt in het reserveringsproces van de accommodatie.
 2. Huurder kan extra services, onder voorbehoud van beschikbaarheid, ook nadat de reserveringsovereenkomst is gesloten, bij boeken. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk per email aan BONVIDA te worden gedaan, waarna BONVIDA zal aangeven of de gewenste services alsnog verleend kunnen worden.
 3. BONVIDA hanteert voor haar services een uurtarief van Eur. 45,-exclusief BTW

Artikel 15 Campingbedje en Kinderstoel

 1. Een camping-, kinderbedje en/of kinderstoel kan op aanvraag worden besteld. Een bedje is altijd inclusief bedlinnen en staat bij aankomst opgemaakt klaar.

Artikel 16 Huisdieren

 1. Huisdieren zijn slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk op de website van BONVIDA bij de accommodatie-omschrijving en/of details en kenmerken staat vermeld. Huurder kan in de reserveringsaanvraag aangeven of deze één of meerdere huisdieren wenst mee te nemen.
 2. Voor verblijf van huisdieren worden door BONVIDA extra kosten berekend die op de website van BONVIDA staan vermeld.
 3. Voor huisdieren is het niet toegestaan om zich op bedden, stoelen, banken en ook niet in zwembaden te bevinden. Bij overtreding hiervan of andere zichtbare vervuiling (waaronder uitwerpselen) en schade kan BONVIDA de volledige waarborgsom inhouden. Huurder is voor de gehele schade aansprakelijk en dient, indien de kosten voor de geleden schade hoger zijn dan de ingehouden waarborgsom, het resterende bedrag te vergoeden.

Artikel 17 Gas, water, elektriciteit

 1. Kosten voor gas, water en elektriciteit, m.u.v. stookkosten (verwarming), zijn in de huurprijs inbegrepen.
 2. Bij aanwezigheid van een verwarming in de accommodatie is aan huurder ten strengste verboden om gebruik te maken van de verwarming zonder voorafgaande toestemming van BONVIDA. Bij het verlenen van toestemming voor het gebruik van de verwarming worden voorafgaand afspraken gemaakt tussen huurder en BONVIDA met betrekking tot de kosten en betaling hiervan.
 3. Huurder dient te allen tijde zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met water, gas en elektriciteit. Het is dan ook aan huurder niet toegestaan om o.a. buitenverlichting, zwembadverlichting overdag te laten branden.
 4. Bij aanwezigheid van een airconditioning mag huurder hiervan gebruik maken, echter dient huurder bij het verlaten van de accommodatie de airconditioning uit te schakelen. Gebeurt dit niet dan wordt een deel van de waarborgsom ingehouden.
 5. Bij aanwezigheid van een op gas werkzame barbecue, dient huurder doorgaans zelf in de hiervoor benodigde gasflessen te voorzien.
 6. Het is verboden om elektrische auto’s en andere voertuigen bij de accommodatie op te laden.
 7. In geval van overmacht bij storingen van water-, gas- of elektriciteitsvoorziening zijn BONVIDA en accommodatie-eigenaar nimmer aansprakelijk voor de door huurder en medehuurders geleden schade. Van overmacht is tevens sprake indien de Spaanse autoriteiten of nutsleveranciers om diverse redenen besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot korting van distributie over te gaan.
 8. Mocht er sprake zijn van een in lid 6 bedoelde storing dan kan huurder BONVIDA of beheerder verzoeken om navraag te doen bij bevoegde instanties, teneinde de verwachte duur van de storing te achterhalen.

Artikel 18 WiFi / Internetverbinding

 1. Een accommodatie is slechts van WiFi of internetverbinding voorzien, indien dit uitdrukkelijk op de website van BONVIDA in de omschrijving of faciliteiten staat vermeld. Bij aanwezigheid van WiFi of internetverbinding zijn de kosten hiervan bij de huurprijs inbegrepen.
 2. BONVIDA en accommodatie-eigenaar zijn nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of storingen van de WiFi of internetverbinding.

Artikel 19 Televisie

 1. In de accommodatie is slechts televisie aanwezig, indien dit uitdrukkelijk op de website van BONVIDA bij de omschrijving en/of faciliteiten staat vermeld.
 2. Ontvangst van internationale zenders kan niet worden gegarandeerd. Het kan zijn dat de aanwezige televisie beschikt over streamfuncties waardoor het mogelijk is om via eigen accounts (apps) via een telefoon of tablet direct op het scherm van de televisie te bekijken.

Artikel 20 Parkeren

 1. BONVIDA vermeldt op haar website bij de omschrijving en / of faciliteiten welke parkeergelegenheid aanwezig is. Parkeren is in alle gevallen op eigen risico, dit geldt eveneens voor parkeren op eigen terrein. BONVIDA en accommodatie-eigenaar kunnen nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het parkeren.

Artikel 21 Onderhoud & gebruik van zwembad, tuin en accommodatie

 1. Huurder en medehuurder(s) zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het zwembad en dienen hier ook zeer zorgvuldig mee om te gaan en dienen eventuele veiligheidsmaatregelen zelf te treffen, in het bijzonder indien er door (kleine) kinderen gebruik wordt gemaakt van het zwembad.
 2. Het is aan huurder en medehuurder(s) ten strengste verboden om machines van het zwembad te bedienen, of het zwembad zelf bij te vullen, dit geldt eveneens voor sproei-installaties in de tuin.
 3. Het zwembad en de tuin van de accommodatie worden 1 a 2 keer per week door vaste medewerkers onderhouden. Huurder is niet verplicht hierbij aanwezig te zijn, maar is wel verplicht toegang te verstrekken aan de medewerkers om de accommodatie te betreden en te onderhouden. Het is niet mogelijk om een afspraak te maken voor zwembad- en tuinonderhoud op een vaste dag en/of tijstip.
 4. BONVIDA en accommodatie-eigenaar zijn te allen tijde gerechtigd om tijdens het verblijf van huurder andere personen onderhoud aan de accommodatie te laten uitvoeren.

Artikel 22 Website

 1. Alle vermeldingen op de website van BONVIDA geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. BONVIDA draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie op de website en aldaar opgenomen informatie die zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van derden.

Artikel 23 Annulering

 1. Huurder kan BONVIDA schriftelijk of per e-mail verzoeken de reserveringsovereenkomst te annuleren. Na ontvangst van het annuleringsverzoek zal BONVIDA de annulering aan huurder bevestigen, waarna de annulering definitief is en de accommodatie zal worden vrijgegeven voor verhuur.
 2. Aan het annuleren van de reserveringsovereenkomst worden kosten verbonden. Huurder is verplicht na annuleren van de reserveringsovereenkomst de reserveringskosten te betalen, alsook:
  a. In geval van annuleren tot 8 weken voor aanvang van de gereserveerde periode de eerste aanbetaling van ca. 35%.
  b. In geval van annuleren binnen 8 weken voor aanvang van de gereserveerde periode de volledige overeengekomen huursom.
 3. Annuleren door huurder komt eveneens ten laste van medehuurder(s).
 4. BONVIDA kan de reserveringsovereenkomst bij wijziging van omstandigheden annuleren en ter compensatie een alternatief aanbieden. BONVIDA is hiertoe niet verplicht, indien de oorzaak van de wijziging van omstandigheden aan huurder of medehuurder(s) is toe te rekenen.

Artikel 24 In de plaats stelling, plaatsvervanging, wijziging

 1. Huurder kan, indien deze of medehuurder(s )is/zijn verhinderd, aan BONVIDA een plaatsvervanger doorgeven die in de plaats van huurder of medehuurder(s) in de accommodatie zal verblijven. In de plaats stelling is alleen mogelijk indien de reserveringsovereenkomst niet is geannuleerd. Na goedkeuring van de in de plaats stelling door BONVIDA, wordt EUR. 195,- exclusief btw boven op de hoofdsom in rekening gebracht.

Artikel 25 Beëindiging van de reserveringsovereenkomst

 1. BONVIDA is gerechtigd de reserveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en te ontbinden, indien:
  a Huurder na ingebrekestelling , verzuimt tot nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de reserveringsovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden;
  b. Huurder na daartoe te zijn gesommeerd, zich niet gedraagt als goed huurder, in het bijzonder ondanks waarschuwingen van BONVIDA, accommodatie-eigenaar en/of beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.
 2. Indien aan lid 1 is voldaan heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom en is BONVIDA gerechtigd tot inhouding van de gehele waarborgsom ten behoeve van accommodatie-eigenaar en/of BONVIDA.

Artikel 26 Verzekeringen

 1. BONVIDA adviseert huurder om een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij in eigen land. Dit geldt eveneens voor last minute boekingen.
 2. Het is niet mogelijk om via BONVIDA een reis-en of annuleringsverzekering af te sluiten.
 3. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een in het buitenland geldige WA-verzekering en reisverzekering.

Artikel 27 Aankomst en vertrek

 1. BONVIDA hanteert per accommodatie een vaste aankomst en vertrekdag, te weten zaterdag of zondag. Op de website van BONVIDA staat in de kalender van de betreffende accommodatie duidelijk aangegeven welke dag dit is.
 2. De minimale huurperiode bedraagt 7 nachten, uitgezonderd accommodaties waarvoor expliciet een afwijkende periode op de website van BONVIDA is aangegeven.
 3. BONVIDA hanteert vaste aankomsttijden, te weten tussen 16.00 uur en 20.00 uur.Huurder dient BONVIDA uiterlijk 2 uur voor aankomst een verwachte aankomsttijd aan te geven, welke binnen de gehanteerde aankomsttijden ligt, zodat een tijdstip kan worden afgesproken voor de sleutelafgifte bij de gehuurde accommodatie. Sleutelafgifte vindt altijd plaats bij de gehuurde accommodatie, de adresgegevens staan op de reserveringsovereenkomst vermeld.
 4. Voordat huurder de accommodatie betrekt is huurder verplicht de overeengekomen waarborgsom te betalen. Daarnaast is huurder verplicht een kopie van zijn paspoort of identiteitskaart aan BONVIDA te verstrekken, uiterlijk op moment van de sleutelafgifte.Bij het niet betalen van de waarborgsom wordt niet overgegaan tot afgifte van de sleutels en bij het niet verstrekken van de gegevens heeft huurder geen recht op restitutie van de huur- en waarborgsom.
 5. Huurder dient BONVIDA tijdig telefonisch van vertraging op de hoogte te stellen. Indien huurder verzuimt BONVIDA op de hoogte te stellen, dan wordt de accommodatie na 24 uur geannuleerd en zijn de bepalingen van artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
 6. BONVIDA zal voor aankomsten buiten de geldende aankomsttijden of aankomsten op andere dan de oorspronkelijke aankomstdagen extra kosten in rekening brengen. Deze kosten dienen bij aankomst direct aan BONVIDA te worden voldaan.
 7. BONVIDA hanteert vaste vertrektijden, te weten tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Huurder kan nimmer na de uiterste vertrektijd van 10.00 uur de accommodatie verlaten, vertrektijden voor 08.00 uur gaan altijd in overleg met BONVIDA en zijn in sommige gevallen wel mogelijk. Teruggave van de sleutels van de accommodatie geschiedt binnen de vertrektijden, tenzij anders afgesproken met BONVIDA.
 8. BONVIDA kan de gehele waarborgsom inhouden indien huurder verzuimt binnen de geldende vertrektijden, al dan niet zonder bericht, de accommodatie te verlaten. Huurder is voor het geheel van de schade, als gevolg van het niet tijdig verlaten van de accommodatie, aansprakelijk.
 9. Huurder dient te allen tijde de gehele huursom te voldoen, ongeacht het niet verschijnen, een latere aankomst of vervroegd vertrek.
 10. Bij verlies van de sleutels vervangt BONVIDA op kosten van huurder de sloten van de accommodatie. Deze kosten worden verrekend met de waarborgsom onverminderd het recht op volledige vergoeding van schade.

Artikel 28 Rechten en plichten huurder ter plaatse van de accommodatie

 1. Huurder en medehuurder(s) dienen zich te gedragen als goed huurder en de accommodatie en al hetgeen daartoe behoort te gebruiken overeenkomstig deze algemene voorwaarden en de door BONVIDA, accommodatie-eigenaar en beheerder gegeven mondelinge gebruiksinstructies, en indien aanwezig ook overeenkomstig een huisreglement of huisregels.
 2. Elke vorm van schade dient onverwijld door huurder aan BONVIDA of beheerder te worden gemeld. Kosten voor reparatie of vervanging komen voor rekening van huurder en dienen onmiddellijk na kennisneming van de kosten aan BONVIDA of beheerder te worden vergoed. Indien de kostenspecificatie na vertrek van huurder en nadat de waarborgsom is overgemaakt op rekening van huurder bekend zijn geworden en hoger is dan reeds vergoedt, dient huurder zodra deze de kostenspecificatie ontvangt deze kosten per bankoverschrijving te vergoeden aan BONVIDA.
 3. Huurder laat bij vertrek de accommodatie in behoorlijke staat achter. Dat wil zeggen: bezemschoon, geen vuile en schone vaat laten staan, huisvuil dient in de daarvoor bestemde algemene containers te worden achtergelaten, de gebruikte lakens dienen door huurder van de bedden te zijn gehaald en de in de accommodatie aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te zijn teruggezet.
 4. BONVIDA of beheerder voeren een eindcontrole uit. Dit kan op het tijdstip van vertrek zijn, of daarna. Indien BONVIDA en/of Beheerder constateert dat de accommodatie niet conform bovengenoemde zaken (of zaken die in het aanwezige huisreglement staan vermeld) is achtergelaten, zal BONVIDA huurder hiervan op de hoogte stellen en is BONVIDA gerechtigd om de volledige waarborgsom in te houden. Indien het schadebedrag hoger is dan de waarborgsom blijft huurder voor het restbedrag aansprakelijk.
 5. Huurder dient de accommodatie uiterlijk op de in de reserveringsovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. Bij een vertrek op een later tijdstip dan in de reserveringsovereenkomst is aangegeven worden er extra kosten in rekening gebracht, zonder dat huurder gerechtigd is in de accommodatie te verblijven. BONVIDA is nimmer aansprakelijk voor de oorzaken en gevolgen van een vertrek na de aangegeven tijd.
 6. BONVIDA, accommodatie-eigenaar en beheerder zijn te allen tijde gerechtigd de accommodatie te betreden als zij hiervoor aanleiding zien.

Artikel 29 Aansprakelijkheid huurder

 1. Huurder en medehuurder(s) zijn tijdens het verblijf volledig verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk voor schade aan de accommodatie, de inrichting daarvan, de gevolgen van inbraak, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen en andere schade in welke vorm dan ook die in verband staat met de reserveringsovereenkomst.
 2. BONVIDA, accommodatie-eigenaar en beheerder zijn nimmer aansprakelijk voor schade en gevolgschade, in welke vorm dan ook, welke door huurder, medehuurders en derden is opgelopen in en rondom de accommodatie en al hetgeen daartoe behoort, waaronder ook zwembad en tuin.
 3. BONVIDA is gerechtigd om namens de accommodatie-eigenaar huurder aansprakelijk te houden voor alle geleden en te lijden schade, alle kosten in dit verband komen voor rekening van huurder.

Artikel 30 Bouwactiviteiten, geluidshinder en milieuproblemen

 1. Het kan incidenteel voorkomen dat in de directe omgeving van de accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden welke (tijdelijk) geluidshinder of ander soort overlast veroorzaken waaronder ook milieuhinder. Hetzelfde geldt voor al het ander soort geluidshinder van onder andere buren, kerkklokken, huisdieren, landbouwwerktuigen etc. BONVIDA, accommodatie-eigenaar en beheerder zijn nimmer aansprakelijk voor eventueel geleden schade door huurder en/of medehuurder(s), als gevolg van enig vorm van geluidshinder, milieuhinder of enig andere vorm van hinder.

Artikel 31 Overmacht

 1. In geval van overmacht – al dan niet tijdelijk – is BONVIDA, namens accommodatie-eigenaar, gerechtigd de reservering geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk op te schorten zonder dat huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Op BONVIDA en accommodatie-eigenaar rust bij overmacht slechts de verplichting de door huurder betaalde kosten terug te betalen. Teneinde de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, behoudt BONVIDA zich het recht voor om de accommodatie en/of periode te vervangen door een vergelijkbare andere accommodatie en/of periode.

Artikel 32 Opmerkingen en klachten

 1. Iedere accommodatie is zorgvuldig door BONVIDA geselecteerd en geïnspecteerd. BONVIDA staat in voor de juistheid van de omschrijving van de accommodatie, met dien verstande dat een afwijking van 30% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van de accommodatie en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving en foto’s op de website van BONVIDA.
 2. Huurder is verplicht bij aankomst op de bestemming een fout of onvolkomenheid direct, doch uiterlijk binnen 24 uur, telefonisch te melden aan BONVIDA. BONVIDA zal haar uiterste best doen om dit probleem onmiddellijk dan wel zo spoedig mogelijk op te lossen.
 3. Huurder is verplicht een klacht en/of probleem welke is ontstaan na aankomst of gedurende het verblijf in de accommodatie direct, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan BONVIDA te melden. BONVIDA zal altijd trachten het probleem zo snel mogelijk ter plaatse op te lossen.
 4. Huurder dient zijn klacht aan BONVIDA voor te leggen. BONVIDA dient de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen. Huurder dient BONVIDA te allen tijde in de gelegenheid te stellen om gedurende het verblijf een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen.
 5. Het onder lid 1 tot en met lid 4 genoemde leveren geen recht op tot vergoedingen en restituties aan huurder of medehuurder(s).

Artikel 33 Bevoegde rechter

 1. Naast deze algemene voorwaarden is op de rechtsverhouding tussen accommodatie-eigenaar, BONVIDA, huurder en medehuurder(s) het Spaans recht van toepassing en komt rechtsmacht toe aan de rechter van de plaats van het gehuurde onroerend goed.

Artikel 34 Personalia & bescherming persoonsgegevens

 1. Dit is conform de privacy policy, welke is na te lezen op de website van BONVIDA.

   -Einde-


Laatste update, oktober 2022

Zijn er nog vragen?

Is er iets onduidelijk? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Start een Live Chat, bel (+34) 607 450 004 of mail naar [email protected]

 • Er is iets kapot gegaan,wat moet ik doen?

  Dan kun je ons bellen. Als er iets kapot gaat in de villa, of er is schade, geef dit direct aan ons door. We gaan dan ons best doen om dit zo snel mogelijk te herstellen.

 • Hoe kan ik mijn boeking annuleren?

  Jammer, maar soms zorgt een onvoorziene omstandigheid dat je je boeking moet annuleren. Het is eventueel mogelijk om de boeking te verplaatsen naar een ander moment. Neem daarom altijd eerst contact met ons op en dan bespreken we samen de mogelijkheden.

 • Hoeveel bedragen de annuleringskosten?

  Dat ligt aan het moment van annuleren. Als je je boeking uiterlijk 8 weken voor verblijf annuleert dan zijn de annuleringskosten gelijk aan de eerste aanbetaling die is voldaan. Als je je boeking binnen 8 weken voor verblijf annuleert dan zijn de annuleringskosten gelijk aan de volledige huursom. Het is soms mogelijk om de boeking te verplaatsen naar een ander moment, er gelden dan enkel wijzigingskosten. Neem hiervoor contact met ons op dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Bekijk alle veelgestelde vragen